De Kardinaal Alfrinkschool is een Daltonschool waarbij de volgende kernwaarden centraal staan:

- Vrijheid en verantwoordelijkheid
- Zelfstandigheid
- Samenwerken
- Effectiviteit
- Reflectie

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Op onze school zijn leerlingen zelfverantwoordelijk. Vrijheid binnen een Daltonschool is aan grenzen gebonden. Daarom spreken we van vrijheid in gebondenheid. Persoonlijke keuzes en beslissingen van het kind zijn belangrijk. Vrijheid wordt gezien als de eerste voorwaarde voor de innerlijke ontplooiing van het kind. Deze vrijheid moet dus aanwezig zijn om de andere beginselen (zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie) te kunnen laten functioneren.

Ons doel is de leerling te leren vrij te zijn in:

·         de keuze van volgorde waarin deze zijn opdrachten wil afwerken
    door te werken met een weektaak;

·         het raadplegen van hulpbronnen;

·         de samenwerking met andere leerlingen;

·         de besteding en de verdeling van zijn tijd, waardoor het mogelijk is
    langer en intensiever met bepaalde onderwerpen bezig te zijn.

 
De beperking van de vrijheid ligt enerzijds in de opdracht, de opgedragen taak en anderzijds in het dragen van verantwoordelijkheid die het kind in zijn vrijheid krijgt toebedeeld. Het is begrijpelijk dat verschil bestaat in het dragen van verantwoordelijkheid c.q. vrijheid tussen een leerling van vier jaar en een leerling van twaalf jaar. In gezamenlijk overleg bepaalt het team de doorgaande lijn hierin en hoe ver deze vrijheid in de schoolsituatie kan en mag gaan. Dit is een ervaringsproces waarbij gestreefd wordt de vrijheid, zoals hierboven omschreven, aan het eind van groep 8 optimaal te laten zijn

Zelfstandigheid
De leerlingen plannen in een weektaak hun eigen werk en verkrijgen hierdoor overzicht in de leeractiviteiten. Tevens leren
de leerlingen zelfstandig beslissingen te nemen die voor hen effectief en verantwoord zijn.

De zelfstandigheid van leerlingen zien we terug in de wijze waarop ze taakgericht werken, maar ook in de werkplekken waar ze alleen of in kleine groepjes aan de slag kunnen. Ze krijgen klassikale uitleg, maar mogen ook zelf aan het werk. Want je leert door een goede instructie, maar ook door het zelf te doen en zelf te experimenteren. Zo worden leerlingen gestimuleerd zélf oplossingen te zoeken en hun eigen voortgang inzichtelijk te maken. De leerkracht begeleidt hen hierbij. We werken met dag- en weektaken. De taak moet ruimte geven om naast passende instructie zelfontdekkend en dus actief bezig te zijn.

Door het zelfstandig leren werken willen wij:
- de leerlingen leren omgaan met planning en overzicht van de activiteit;
-
het taakgericht geconcentreerd bezig zijn van leerlingen stimuleren;
- bewerkstelligen dat de leerkracht tijd krijgt om extra aandacht te besteden en instructie te kunnen         geven aan leerlingen die dat nodig hebben, of om hen te observeren;
- mogelijkheden krijgen het onderwijs aan te passen aan de verschillen tussen leerlingen;
- in de klas een werkstructuur bevorderen waarin de leerlingen zelfstandig aan het werk zijn om zelf of     met anderen problemen op te lossen, waardoor de taal-/denkontwikkeling gestimuleerd wordt en een    bijdrage wordt geleverd aan de sociale vorming;
- beter kunnen inspelen op de verschillen in werktempo tussen leerlingen door middel van    basis- en vervolgopdrachten.


Samenwerken

Samenwerken vinden we een essentiële vaardigheid om in de huidige maatschappij goed te kunnen functioneren. Van groep 1 tot en met groep 8 is samenwerken onderdeel van het lesprogramma. Dit vindt plaats in de eigen groep, maar ook daarbuiten. Door samenwerking leren kinderen te reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van hun inbreng en die van de medeleerlingen. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden en leren omgaan met verschillen, want niet iedereen is hetzelfde. Naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaar is bepalend voor hoe we met elkaar omgaan. De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en kunnen een bijdrage leveren aan het leren van de ander. 

Samenwerken houdt in:

 · het stellen van vragen

 · samen naar een oplossing zoeken

 · elkaar suggesties geven

 · het samen organiseren van evenementen


Effectiviteit

Een optimale ontwikkeling van leerlingen, dat is waar het daltononderwijs naar streeft. Daarbij gaat het niet alleen om goede onderwijsresultaten, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen is belangrijk.  Om dit te bereiken is het onderwijs gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het werken met o.a. het instructiemodel EDI, voortoetsen, blokvoorbereidingen, kindplannen en weektaken maakt het voor de leerkracht én de leerling mogelijk om functioneel en doelmatig te werken.

Reflectie

Reflectie, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is bij ons op school belangrijk. Het vindt plaats op verschillende niveaus: school-, leerkracht- en leerling niveau. Op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs plaats. Elke leerkracht die werkt op een Daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen.

Leerlingen maken vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. De inschattingen en de beoordeling achteraf worden besproken en met elkaar vergeleken. In zulke gesprekken wordt er aandacht geschonken aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd.