Covid-19 informatie

Vanaf 8 februari is de periode van thuisonderwijs voorbij. De kinderen mogen weer naar school. Om dit zo prettig en veilig mogelijk te doen hebben wij als school een plan ontwikkelt op basis van de landelijke protocollen van de GGD en de beslisboom. 

Onderwijsplan tijdens deze pandemie

In ons plan hebben we doelen centraal gesteld:
• Het welbevinden en gezondheid van de kinderen en personeelsleden staat centraal
• We geven fysiek onderwijs aan alle kinderen op een manier die werkbaar is
• We nemen maatregelen om besmetting tot een minimum te beperken
• We doen wat verplicht gesteld wordt in protocollen en wegen de adviezen om het haalbaar te maken.

Deze doelen zijn leidend voor de inrichting van ons onderwijs en de daaruit voortvloeiende maatregelen. De scholen kunnen opengaan, omdat jonge kinderen de afstand van anderhalve meter niet in acht hoeven te nemen. De leerkrachten onderling houden wel de afstand. De groepen vormen bubbels en komen niet met elkaar in contact.

Schooltijden
We werken volgens de gewone schooltijden, dagelijks van 8:30-14:00 uur.

De organisatie en het aanbod
We geven de eerste weken prioriteit aan het welbevinden van de kinderen en het in kaart brengen van de beginsituatie (hoe hebben de kinderen zich ontwikkeld, waar staan ze nu en wat betekent dit voor het onderwijs dat voor ons ligt). Dit houdt in dat er veel met de kinderen gesproken zal worden over de afgelopen periode. Deze gesprekken vinden plaats in groepsverband en waar nodig ook individueel. Ook aan de groepsvorming wordt aandacht besteed. Op basis van observaties en (methode)toetsen gaan leerkrachten analyseren welke doelen er behaald zijn en wat er nodig is voor de komende periode. Na de voorjaarsvakantie nemen we de M-toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem af. We starten met de kernvakken lezen, taal en rekenen en breiden dit na de vakantie uit met IPC en de creatieve vakken. De kinderen werken alleen in hun eigen klas, uiteraard kunnen kinderen die dit nodig hebben, even op een stille plek werken. Een belangrijke verandering is de zogenaamde ‘bubbel’ waarin we moeten gaan werken. Elke groep is een bubbel en deze bubbels mogen niet of zo min mogelijk met elkaar in contact komen. Dit betekent o.a. dat de kinderen in hun eigen groep werken, elke groep apart buiten speelt, dat we apart naar binnen gaan en naar buiten komen en dat er andere regels gelden voor het toiletbezoek. De lokalen zijn nu weer opnieuw ingericht, de kinderen van groep 6, 7 en 8 zitten in tweetallen, meest naast elkaar. In groep 3, 4 en 5 zitten de kinderen wel in groepjes. De groepen mogen niet met elkaar in contact komen, zij vormen de zogenaamde bubbels. In het protocol wordt geadviseerd om in de groepen kleine groepen te maken en te hanteren (minibubbels). Wij hebben dit advies niet overgenomen, de lokalen zijn te klein om dit te kunnen realiseren. De reden om deze mini-bubbels te maken is om bij een besmetting in een groep te voorkomen dat een hele groep in quarantaine moet. Deze reden weegt o.i. niet op tegen het belang van groepsvorming, welbevinden en didactische behoeften.

Gymlessen
Deze worden waarschijnlijk pas na de voorjaarsvakantie gegeven. We hebben met de SKOVV scholen afgesproken dat we nog geen gymlessen binnen geven. De vakdocent begeleid op woensdag en vrijdag de kinderen tijdens de pauzes en biedt dan ook spel aan.

In en rondom het schoolgebouw
Het schoolplein betreden is nog steeds niet toegestaan voor u! Ook niet voor een kort gesprekje met de leerkracht. Wij willen u met klem verzoeken om uw kind, als het mogelijk is, zelfstandig naar school te laten gaan. Wanneer u uw kind wel moet brengen, doe het dan alleen, met mondkapje en houd u aan de richtlijnen van het RIVM. Blijf alstublieft niet bij het hek staan en ga direct naar huis. Wacht niet tot de kinderen binnen zijn. De leerkrachten zijn om 8:20 buiten en gaan om 8:25 met de kinderen naar binnen. De kinderen gaan via de inmiddels bekende ingangen naar binnen: de kleuters via hun eigen plein, waarbij we u vragen achter het hek te blijven en niet op het plein te komen; groep 3 wacht langs de rand en groep 4 bij de schommel; i.v.m. de ‘bubbels’ gaat groep 5 direct naar binnen en wacht in de kleuterhal, groep 6 wacht net als anders voor de ingang; groep 7 verzamelt op het voetbalveld en groep 8 bij het klimrek. Bij het naar huis gaan komen de kinderen op dezelfde plek naar buiten, samen met de leerkracht. Ook bij het halen is het belangrijk dat u niet te vroeg komt en te lang bij school moet staan.

Contacten met ouders
Gesprekken met ouders mogen niet op school gevoerd worden. Communicatie moet dus nog steeds op afstand plaatsvinden. Gesprekken vinden telefonisch of via videobellen plaats. U kunt ons het best bereiken via een bericht op Social Schools, via de mail of telefonisch onder schooltijd. Teamleden zijn bereikbaar tussen 8:00 en 17:00 uur. Een uitzondering van schoolbezoek is gemaakt voor nieuwe ouders die de school willen bekijken, zij mogen in de school komen als er geen kinderen en zo min mogelijk collega’s zijn. Noodopvang

De noodopvang stopt m.i.v. 8 februari.

Hygiënemaatregelen
We blijven de adviezen van het RIVM toepassen: handen wassen voor en na het eten, toiletbezoek en na het buitenspelen. Het is fijn als de kinderen voordat ze naar school komen thuis hun handen nog goed wassen. We geven geen handen, hoesten of niezen in de elleboog (als dit ‘per ongeluk’ toch gebeurt) en zitten niet aan ons gezicht. In de klassen zijn zeeppompjes en papieren handdoeken, hygiënedoekjes waarmee we de deurklinken en de tafels kunnen schoonmaken. In de wc-ruimtes zijn zeeppompjes en papieren handdoeken. Leermiddelen, speelgoed en andere dingen die gebruikt zijn, worden na de schooldag en zo nodig tussendoor, door ons schoongemaakt. Het schoonmaken gebeurt met water en zeep. Elke dag om 11:30 uur worden de deurklinken, de handgrepen van de wc-deuren en de kranen extra schoongemaakt en aan het eind van de dag komt onze schoonmaakster de school intensief schoonmaken. Wij dragen als leerkrachten geen beschermende middelen, met uitzondering van handschoenen indien nodig. De kinderen van groep 7 en 8 en ook de leerkrachten dragen geen mondkapjes. Ook zullen we weer goed ventileren. Dit betekent niet dat we bij -10 graden de ramen wijd open zetten maar misschien heeft uw kind het wel eerder koud. Geef uw kind gerust een extra warme trui mee naar school.

Ziek zijn, en ziek worden op school
Als uw kind ziek is, kunt u dit via Social Schools of telefonisch aan ons laten weten. We passen de richtlijnen van het RIVM toe en lichten een aantal zaken extra toe:  

  • Het “snotneuzenbeleid” blijft landelijk van kracht en wordt heroverwogen door het OMT. We hebben als stichting besloten een stapje verder te gaan. Kinderen met neusverkoudheid/keelpijn mogen niet op school komen. Wanneer uw kind gedurende de dag verkoudheidsklachten ontwikkelt, bellen we u en vragen u uw kind op te komen halen. Dit in het kader van zowel de veiligheid van onze personeelsleden als van de andere kinderen. De besmettelijkheid van de Britse variant is groter en we willen daarin geen extra risico lopen. Kinderen blijven dan thuis totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn;  
  • Als kinderen corona gerelateerde klachten hebben, is het wenselijk dat u de GGD om advies vraagt of testen nodig is of niet;  
  • Wij verwachten van u dat u ons informeert als uw kind of gezinsleden positief besmet zijn met een coronavirus;
  • Indien in een groep een positieve besmetting wordt geconstateerd zal de GGD een bron- en contactonderzoek doen. De verwachting is dat dan de hele klas in quarantaine moet inclusief de leerkracht(en). De GGD adviseert en ondersteunt in de communicatie aan;
  • Er kan geadviseerd worden dat een klas in quarantaine moet inclusief de leerkrachten. Quarantaine is voor 10 dagen. Na 5 dagen is een test mogelijk bij de GGD. Als deze test negatief is, mogen kinderen en personeelsleden weer naar school. Als geen negatieve testuitslag overlegd kan worden, duurt de quarantaine 10 dagen en mogen kinderen daarna pas naar school (mits zij 24 uur geen corona gerelateerde klachten hebben);
  • Voor kinderen die langdurig afwezig zijn vanwege gezondheid en/of quarantaine is maatwerk nodig binnen de mogelijkheden van de leerkracht en de school. Dit zal voornamelijk bestaan uit het leggen van een live-verbinding met thuis waardoor het afwezige kind op afstand instructie via een videoverbinding mee kan volgen. De leerkracht kan na schooltijd telefonisch contact hebben of videobellen met het kind en/of ouders;
  • Als een hele groep in quarantaine is bespreken we vanuit ons plan Thuiswerken op welke manier we het onderwijs gaan vormgeven.

Zieke leerkrachten en vervanging
Als een leerkracht ziek is, proberen we een vervanger te krijgen, als er geen vervanger beschikbaar is, zullen de kinderen die dag thuis moeten blijven. Er worden in deze situaties geen kinderen verdeeld over andere groepen of opgevangen. We proberen u dit zo vroeg mogelijk te laten weten.

Pauzes
Tijdens de ochtendpauze gaat elke groep apart naar buiten. De kinderen lopen via een vaste route naar buiten en weer naar binnen. Tijdens de ochtendpauze gaat de eigen leerkracht mee naar buiten en ’s middags is er een vaste vrijwilliger. Op woensdag en vrijdag begeleidt de vakdocent bewegingsonderwijs het buitenspelen. Tussen de middag eten de kinderen in de groep met de eigen leerkracht, hierna gaan zij naar buiten.

Traktaties
We besteden veel aandacht aan de verjaardagen van de kinderen. De kinderen mogen nog niet trakteren en ook niet de klassen rond als ze jarig zijn. BSO De BSO is nog gesloten.