Covid-19 informatie

Op 29 september 2020 zijn nieuwe, landelijke maatregelen ingegaan (met daarna op 13 oktober 2020 een gedeeltelijke lockdown) om het toenemend aantal besmettingen te beteugelen. Het onderwijs is in de maatregelen niet direct genoemd, maar wordt uiteraard wel geraakt. Hieronder informeren we u over aanvullende afspraken die met de SKOVV-scholen zijn gemaakt.

Protocollen

Voor alle SKOVV scholen blijven alle bestaande maatregelen van kracht over hoe moet worden omgegaan met het coronavirus (Covid-19).

Algemene maatregelen: 

 • We hanteren de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
 • We volgen de adviezen van het coördinatieteam luchtventilatie scholen.
 • We verwachten dat iedereen de adviezen van de overheid en GGD met betrekking tot thuisblijven en eventuele quarantaine opvolgt.
 • We blijven de regel hanteren dat ouders zo min mogelijk de school binnenkomen.
 • Schoolbezoeken vinden bij uitzondering plaats en alleen op afspraak.
 • Bij de ingang van de school liggen formulieren waarop bezoekers enkele gegevens invullen (alleen voor contactonderzoek, indien zich een besmetting voor doet).
 • Iedere volwassene die de school bezoekt en niet hoort tot het vaste team van medewerkers (inclusief vaste vrijwilligers) moet eerst enkele triagevragen beantwoorden.
 • Informatie-avonden, oudergesprekken etc. vinden plaats via beeldbellen. Slechts bij hoge uitzondering vinden deze gesprekken op school plaats.
 • Externen worden slechts toegelaten als dat onmisbaar is voor de voortgang van het onderwijsproces. De directie beslist hierover, na overleg met betrokkenen.
 • We vermijden zo veel mogelijk het bijeenkomen van grote groepen. Weeksluitingen en vieringen worden daarom voorlopig opgeschort.
 • Na overleg met de GGD en de veiligheidsregio’s wordt het schoolkamp voorlopig opgeschort.
   

Basisregels

 • Alle kinderen gaan volledig naar school.
 • Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
 • Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen kinderen en volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • De school zorgt ervoor dat de kinderen vaak hun handen wassen.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.
 • Ouders mogen de school en het schoolplein in principe niet betreden.
  (Er zijn een paar uitzonderingen waarin ouders de school of het schoolplein wel mogen betreden. Dit gebeurt altijd in overleg).

Gezondheidsregels

 • Kinderen mogen bij verkoudheidsklachten naar school, behalve wanneer een kind contact heeft gehad met een iemand die het coronavirus heeft of wanneer iemand in het huishouden van het kind benauwd is of koorts heeft.
 • Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine voor u na een vakantie in het buitenland? Dan mag u niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.
 • Een kind in de basisschoolleeftijd dat terugkomt uit een risicogebied mag wel naar school, mits er geen sprake is van gezondheidsklachten bij dit kind zelf.
 • Als het kind een zieke huisgenoot heeft die in quarantaine moet, dan blijft het kind wel thuis.
   

Hygiënemaatregelen  

 • We geven geen handen of high-fives, we wassen regelmatig onze handen, en we niezen en hoesten in de elleboog.
 • In de klassen en toiletruimtes zijn zeeppompjes en papieren handdoekjes aanwezig. Met hygienedoekjes maken we regelmatig de deurklinken en tafels schoon. Leermiddelen, speelgoed en andere dingen die gebruikt zijn worden na schooltijd (en zonodig tussendoor) schoongemaakt met water een zeep.
 • Elke dag om 11.30 uur worden de deurklinken, handgrepen (van toiletdeuren) en de kranen extra schoongemaakt. Aan het eind van de schooldag komt de schoonmaakster de hele school schoonmaken.
 • De leerkrachten dragen geen beschermende middelen, met uitzondering van handschoenen indien nodig. 
 • Een goede melding en monitoring van besmettingen.
 • We volgen het protocol ‘ventilatie’.

In en rondom het schoolgebouw

Ouders mogen op dit moment niet in de school of op het schoolplein komen. We vragen ouders zoveel mogelijk met één persoon hun kind te brengen of te halen en direct weer weg te gaan zodra hun kind op het schoolplein is. Oudere kinderen vragen we zoveel mogelijk zelfstandig naar school te komen. We gebruiken de vier verschillende ingangen van de school, en iedere groep heeft een eigen verzamelplek op het schoolplein. Alle leerkrachten zijn om ruimt op tijd op het plein aanwezig om de kinderen te ontvangen en samen met hen naar binnen te lopen. De ouders van de kleuters mogen wel (deels) op het kleuterschoolplein komen i.v.m. het smalle pad naast het plein. Er staan pilonnen die aangeven tot waar ouders mogen.
De ventilatie van de school en de klaslokalen krijgt nu extra aandacht. We zetten voor en na schooltijd en in de pauzes de ramen en deuren open zetten voor extra frisse lucht. Zolang de buitentemperatuur dit toelaat gebeurt dit ook als de kinderen in de klas zijn. Binnenkort worden er CO2 meters in alle klaslokalen geplaatst, zodat we het binnenklimaat in de klassen nauwkeurig kunnen volgen.

Ziek zijn en ziek worden op school

Wanneer een kind coronagerelateerde klachten heeft (zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts) mag hij of zij niet op school komen. Wanneer een kind op school ziek wordt, worden de ouders gebeld en gevraagd om hun kind zo snel mogelijk op te halen. Kinderen die behoren tot een risicogroep of kinderen van wie gezinsleden behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. 

Zieke leerkrachten en vervanging

Als een leerkracht ziek is, proberen we een vervanger te krijgen. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen de kinderen die dag thuis moeten blijven. Er worden geen kinderen verdeeld over andere groepen of opgevangen in een andere groep. 

Pauzes

Tijdens de beide pauzes (‘s ochtends en ’s middags) spelen maximaal twee groepen tegelijkertijd buiten. De kinderen lopen via een vaste route naar buiten en naar binnen. 

Traktaties

We besteden veel aandacht aan de verjaardagen van de kinderen, de kinderen mogen kiezen uit een aantal speciale ‘verjaardags-privileges’. We hebben er voor gekozen om, zolang de overheidmaatregelen omtrent covid-19 van kracht zijn, de kinderen niet te laten trakteren en de klassen rond te laten gaan.

BSO

Beide kinderopvangorganisaties halen de kinderen op om 14:00 uur. Er is met beide organisaties een vaste plek afgesproken waar zij op de kinderen wachten.

Ouderhulp

Het inzetten van ouderhulp gebeurt op dit moment veel minder. Het boekjes ruilen gebeurt op dit moment wel (door twee vaste hulpouders), omdat we lezen voor de kinderen belangrijk vinden. De ouderhulp bij het luizen pluizen stellen we even uit. We vragen ouders om zelf thuis hun kind te controleren op luizen en neten.