Medezeggenschapsraad

Net als alle andere scholen in Nederland heeft de Kardinaal Alfrinkschool een Medezeggenschapsraad (MR). 
De MR bestaat uit 6 leden; drie ouders en drie leerkrachten. Samen praten zij over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school.  

Waarom is de medezeggenschapsraad belangrijk?

In de MR worden ideeën over het beleid van de school besproken en proberen ouders en leerkrachten, samen met de directie, tot bepaalde standpunten of oplossingen te komen.  Zo werken we samen aan ons doel: 

“De kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van de kinderen en het team van de Kardinaal Alfrinkschool te bewaken en te stimuleren”.

De MR heeft over een aantal zaken adviesrecht, d.w.z. dat zij haar mening geeft over een onderwerp, en instemmingsrecht, waarbij zij over een onderwerp mee beslist. Hoewel de MR niet over alle zaken advies- / instemmingsrecht heeft, kan in principe alles besproken worden binnen de MR vergaderingen.

Hoe is de MR te bereiken?

De MR hoort graag wat er leeft op school. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u altijd bij één van de leden van de MR terecht. Ook zijn wij bereikbaar via het e-mailadres mr.ka@skovv.nl 

Wie dat wil, kan bij een vergadering aanwezig zijn als toehoorder bij het openbare gedeelte.  (van tevoren melden op bovenstaand e-mailadres) 

MR 2023-2024 (foto wordt binnenkort vervangen) Oudergeleding: Ulrik Yntema (voorzitter), Sophie van Nieuwenhuizen en Tess van de Voorde Teamgeleding: Ingrid Hendriks, Irma Blom en Thea Kamphorst